កិច្ចការនាយកដ្ឋានកុមារ គឺដឹកនាំកុមារទៅនគរព្រះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវចំណេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ ជំនឿ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កុមារដែលចង់ដឹងចង់ស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ យើងចង់ធ្វើឱ្យកុមារគ្រប់គ្នាក្លាយជាសិស្សដ៏ចំណានរបស់ព្រះយេស៊ូវ ហើយធ្វើឱ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងព្រះវិហារ

សេវេនដេយអាត់វេនទីស្ទ ដោយការអភិវឌ្ឍន៏ពួកគេជាមួយព្រះបន្ទូល និងសចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ។ ក្នុងនោះយើងក៏បន្តបង្រៀនដល់អ្នកដឹកនាំកុមារគ្រប់គ្នាឱ្យក្លាយទៅជាធនធានដ៏ល្អ ដើម្បីថែរទាំ និងបំប៉នកុមារទាំងអស់នៅទូរទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

 

The children’s ministry department is to lead children to the kingdom of God by providing them spiritual knowledge, faith, and love to children who want to know about Jesus Christ. The reasons, we want them to become great disciples of Jesus, and want them to have a close connection with the Seventh-day Adventist Church by developing them with the Word and the Love of God. Meanwhile, we also train our children’s leaders to be a resourceful in order to nurture all the children acroos Cambodia.