នាយកដ្ឋានគ្រួសារគឺសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប្តីនិងប្រពន្ធ ឪពុកម្តាយនិងកូនក្នុងវិស័យជាចម្បងដែលត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់រួមមានការណែនាំមុនពេលរៀបការ ការពង្រឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការអប់រំឪពុកម្តាយនិងការផ្សាយដំណឹងល្អស្តីអំពីគ្រួសារវិធីសាស្រ្តរបស់នាយកដ្ឋានគឺការអប់រំនិងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងមានគោលដៅក្នុងគ្រួសារនៅផ្ទះដែលធ្វើឱ្យមានតម្លៃដល់ក្រុមជំនុំដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ។


The Cambodia Adventist Family Department is for communication, husbands and wives, parents and children in the main areas that are emphasized include premarital counseling, strengthening marriage, parental education and family evangelism, the department approach is education and goal-oriented improvement in the family home that values the church, which is God’s family.