ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ មានចំណែកចូលរួមជាមួយនាយកដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងការផលិតនូវសម្ភារៈនានាដែលជួយក្នុងការពង្រឹងដល់សមាជិក និងប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃទៀត។ ដោយឡែកពីការចូលរួមជាមួយនាយកដ្ឋានទាំងអស់ ការងាររបស់ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនេះ ក៏នៅមានការងារចំបងមួយទៀតគឺ ផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈមធ្យោបាយទាំងឡាយណាដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបាននូវសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម និងសេចក្តីសង្រ្គោះមកពីពីព្រះជាម្ចាស់។ ឧទាហរណ៍ដូចជា៖ ការផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈ វិទ្យុ អ៊ីនធឺណេត Facebook និង You Tube ជាដើម។ល។ 

 

Communication and Media works with all departments to produce quality materials that help strengthen members and use them to share the gospel to others across the mission.

 

Apart from assisting all the departments with their materials, Communication and Media also has another core work: To share the gospel through all means at the present and as possible to reach everyone with the message of hope and salvation. For instant, declaring the Gospel via internet, radio, Facebook, and YouTube…etc.

 

Policy

WHO WE ARE? We are the Cambodia Adventist Mission. Our website address is: https://adventistsarawak.org.   COMMENTS When visitors leave comments on the site we don’t

Read More »